Vragen aan Hare Majesteit: De kerst rede

0

“Met Kerstmis gaat Gods licht op over onze wereld en de duisternis heeft het niet overwonnen. In het licht van geloof, hoop en liefde worden mensen tot elkaar gebracht en vinden nieuwe bezieling. ‘Laat liefde verbinden, laat hoop doen leven en laat geloof kracht geven.’ Dat zijn inspirerende woorden die dit jaar in mijn familie een bijzondere betekenis hebben gekregen. Het medeleven van velen is ons daarbij tot grote steun.”

Dat vind ik fijn om te horen majesteit maar waar blijft uw steun aan ons? In een Nederland(Ja Nederland niet Europa, want nog steeds zijn we een soeverein land) waarin iedereen de broekriem aan moet halen dient het staatshoofd toch zeker het goede voorbeeld te geven? Toch bent u geenszins van plan in te leveren. Kortom, u kostgeld terwijl u voldoende geld hebt, meer dan u in dit leven uit kan geven. Waar is uw solidariteit met ons klootjesvolk?

“In de wereld van vandaag is eigen vrijheid voor velen het hoogste goed. Mensen moeten zich kunnen ontplooien en mogen hun bestaan zelf vorm geven. Maar zonder saamhorigheid kan een individu zich niet ontwikkelen, verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen.”

Daar ben ik het helemaal mee eens, maar hoe dacht u dat te bereiken wanneer anderen telkens een beetje “gelijker” blijken te zijn dan het volk? Hoe wilt u solidariteit bewerkstelligen door de verschillen tussen arm en rijk te vergroten?

“In ons land waren gelijkgezindheid en verbondenheid vanouds verankerd in sociaal-culturele verbanden. De verzuiling gaf maatschappelijke zekerheid. Maar die tijd is voorbij en keert niet terug. Toch zien we hoe ook vandaag wordt verlangd naar hernieuwd vertrouwen.”

Verlangen ja, helaas doet de huidige overheid niets om van dat verlangen om te zetten naar realiteit. Indien u hier ideeën over heeft hoor ik die graag. Dus opnieuw de vraag hoe denk u dit hernieuwde vertrouwen te bewerkstelligen?

“Vertrouwen kan niet worden opgelegd; het groeit vanuit de gemeenschap zelf. Het vergt geloof in elkaars trouw en betrouwbaarheid. Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar. Democratie beoogt voorwaarden te scheppen voor regeren op grond van vertrouwen. Onze grondwet geeft burgers gelijke rechten maar vraagt ons ook anderen als gelijkwaardig te aanvaarden en te respecteren. In de rechtsstaat ligt de basis voor een houdbare samenleving. Dit vraagt meer dan regelingen voor bestuur en besluitvorming. Het gaat vooral om aandacht voor elkaars verlangens en meningen èn gerichtheid op het algemeen belang.”

Maar wat als de rechtstaat corrupt is zoals we zien in de diverse uitspraken over het registreren van vingerafdrukken en de weigering onderzoek te doen naar het vermeende kindermisbruik van Joris Demmink? En zo zijn er nog vele voorbeelden te geven. Wanneer de rechtstaat geen recht meer doet, maar slechts recht praat wat krom is, dan is het einde zoek en kan er van vertrouwen toch geen sprake meer zijn?

“In openheid en tolerantie ligt een belangrijke grondslag voor vertrouwen. Door de eeuwen heen putte onze maatschappij kracht uit de aanwezigheid van mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verdraagzaamheid heeft ons land sterk gemaakt. De erkenning van waardigheid en gelijkwaardigheid van een ieder is een wezenlijk element van een vreedzame en rechtvaardige samenleving. In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot.”

Majesteit wilt u mij alstublieft voorbeelden geven van wat de overheid doet om dit vertrouwen te herstellen? Ik zie slechts afbraak, verdeel en heers tactieken en leugens. Hoe moeten wij ooit het vertrouwen herstellen als keer op keer de politiek onbetrouwbaar blijkt?

“Nederland is altijd open geweest en verbonden met de wereld om ons heen. Meer en meer heeft dit geleid tot wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. Het inzicht dat ons eigen welzijn mede afhangt van het leven in andere landen richt de blik naar buiten. Niet in isolement ligt onze kracht maar in saamhorigheid. Dat is de achtergrond van de internationale samenwerking waartoe ons land zich heeft verplicht.”

Dat ben ik met u eens maar is een totalitaire EUSSR de oplossing? Deze ondermijnd toch ook uw gezag en mogelijkheden? Waarom werkt u hier dan aan mee? Ik kan mij niet voorstellen dat herstel van vertrouwen hier ook maar iets mee te maken heeft.

”De Europese gemeenschap heeft welvaart gebracht. Maar er is meer dan geld alleen; bovenal biedt Europa ons vrede. Toch lijkt het of onvrede alles overschaduwt. In de crisis die ons nu treft is een klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel. Europa, dat zijn wij zelf. In zelfvertrouwen kunnen wij aan Europese samenwerking blijven bouwen.”

Europa is ons opgedrongen en door de strot gedouwd, kunt u het ons kwalijk nemen dat wij daar tegen aan schoppen? Zelfs een kleuter kan zien dat het verkeerd gaat en de richting die deze unie heeft gekozen een totalitaire is met als doel de burger monddood te maken. Wij wensen geen werkslaaf te zijn, u toch ook niet? Nogmaals waarom wilt u ons opleggen wat u zelf nimmer zou doen?

“Wie trouw is aan zichzelf leeft vanuit eigen overtuiging en idealen. Maar niemand leeft voor zichzelf alléén. Wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaars toekomst, toegerust voor het goede met een geweten dat kan leren voorvoelen wat recht is en wat slecht. De aarde, zo zegt een Psalm, heeft God aan de mensen gegeven; en de mensen gaf Hij aan elkaar. De opdracht is anderen te aanvaarden als naasten die zijn zoals wij, mensen met bestaansrecht. In medemenselijkheid ligt de kern van samen-leven. Geloof, hoop en liefde zijn het richtsnoer voor een wereld gegrond op vertrouwen.”

Vertrouwen moet worden verdiend en tot dusver heeft Europa ons geen enkele reden gegeven om heb te vertrouwen. De totstandkoming was door list en bedrog, en democratie is ver te zoeken binnen dat orgaan. Waarom zouden wij dergelijk gedrag moeten vertrouwen? Men heeft ons in de crisis gestort en nu moeten we aannemen dat een totalitaire EU de oplossing is bestuurd door hen die deze ellende hebben veroorzaakt? Concreet: Waarom zouden we op dergelijke figuren vertrouwen?

“Geloof is vertrouwen dat ons leven een zin heeft die uitstijgt boven het alledaagse. Hoop is overtuiging dat de uitkomst goed zal zijn ook al is die niet zichtbaar. Liefde is kracht die ons verbindt met elkaar, die geeft en vergeeft en die haat kan overwinnen.”

En het middel om dat te overwinnen is het afstaan van onze soevereiniteit? Dat is geen liefde, dat is onderwerping en staat haaks op hetgeen u hier stelt. Waarom haalt u geloof erbij, dit heeft niets met geloof en religie te maken. We bevinden ons in een situatie veroorzaakt door mensen en die dient te worden opgelost door mensen. Bent u nu bezig het volk een rad voor ogen te draaien?

“Kerstmis is een feest voor mensen van goede wil. Ooit werd hun ‘Vrede op aarde’ toegezongen. Die woorden behouden hun waarde, door de eeuwen heen. In dat vertrouwen wens ik u gezegende Kerstdagen toe.”

Hier ben ik het volmondig mee eens, ware het niet dat het ene wordt gewenst maar daden het andere doen ontstaan.

Ik wens iedereen vrede op aarde, maar verwacht het niet wanneer ik naar de acties kijk. Ik zie uw antwoorden met veel interesse tegemoet.

Kraven
urubin.com

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close