De gemeente Hengelo heeft liever niet dat u dit weet…

0

Wist u dat u al jaren systematisch financieel gezien het vel over de oren wordt getrokken door de gemeente Hengelo? Ja, dat leest u goed, de gemeente licht u willens en wetens op met de afvalstoffenheffing die zij u ieder jaar oplegt.

Wist u dat deze heffing al jaren niet conform de milieu wet is en dat met de huidige plannen deze nog verder met voeten wordt getreden? Nee? Dat wist u nog niet? Sta me dan toe u wat wijzer te maken.

Winstoogmerk

Onder andere in artikel 10 van de milieu wet is geregeld dat gemeenten geen winst mogen maken door middel van de afvalstoffen heffing. Deze mag slechts kostendekkend zijn. Echter, wordt alle afval van de gemeenten in Twente aangeleverd bij Twence. Dat moet omdat dat contractueel zo is afgesproken. Niks mis mee, zo op het oog, ware het niet dat de gemeenten zelf de aandeelhouders zijn van Twence, ja ook de gemeente Hengelo.

Superdividend

Aandeelhouders ontvangen dividend(= winst uitkering) en dat dividend bestaat voor ten minste 40% uit de door u en mij betaalde afvalstoffenheffing. We hebben het over een slordige 8 miljoen Euro per jaar waar dus 40%(= 3,2 miljoen Euro) komt uit de jaarlijkse afval stoffenheffing. Dat gegeven op zichzelf is al reden genoeg om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse afvalstoffenheffing, maar nu de gemeente Hengelo het in haar hoofd gehaald heeft de burger nog meer te pesten(Want geloof me nu maar, met het milieu heeft omgekeerd afval inzamelen echt he-le-maal niets te maken) door de grijze container te gaan innemen, breekt ze een ander punt van de milieu wet, de wet laagdrempeligheid.

Laagdrempeligheid

“Op 10 februari 1994 heeft de president van de rechtbank te Amsterdam in kort geding (KG 1994, nr. 83), geoordeeld dat in het stadsdeel Oud-West geen sprake is van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen «bij elk perceel» zoals thans is voorgeschreven in artikel 10.11 van de Wet milieubeheer. De president van de rechtbank overweegt dat door niet bij elk perceel containers te plaatsen maar op een afstand van ongeveer 50 meter van de woning, door de gemeente wordt afgeweken van de verplichting om bij elk perceel huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. In hoger beroep is deze uitspraak van de president door het hof Amsterdam bevestigd bij arrest van 22 december 1994 (KG 1995, nr 275),” Bron

Zoals u kunt lezen was destijds de afstand naar de inzamelplek ongeveer 50 meter en in strijd met de wet. Nu wil de gemeente Hengelo een afstand van gemiddeld 250 meter opleggen. Hierdoor kunnen we stellen dat de gemeente niet langer aan haar verplichting voldoet conform de milieu wet en daarom dus ook geen aanspraak kan/mag maken op een afvalstoffenheffing vanaf het moment dat ze de grijze container inneemt.

Conclusie: Het voorgenomen beleid van de gemeente Hengelo is in strijd met artikel 10 van de milieu wet en daarom illegaal. 

Waarom doet de gemeente dit?

Dat is een goede vraag, en hoewel we nu afdwalen naar het domein van speculatie, is het volgende de enige goede reden die ik kan bedenken, waarom een gemeente dergelijke domme dingen wil invoeren.

De gemeente Hengelo heeft twee problemen. Ten eerste maakt ze door haar aandeelhouderschap in Twence winst op de afvalstoffenheffing, wat niet mag. De gemeente kan echter het verkregen dividend niet missen omdat ze het nodig heeft om de fiasco’s zoals Warmtenet op te kunnen vangen waar nog een hele sloot geld naartoe moet de komende jaren. De miljoenen van het dividend van Twence komen daarbij goed van pas.

De gemeente denkt het illegale aspect ervan volgens mij op te lossen door naar een afvalloze samenleving te gaan, zodat er niets meer wordt aangeboden bij Twence en deze vrij is 100% van haar capaciteit te vullen door het binnenhalen van afval uit Europa(Engeland, Italië en Duitsland tot nu toe.), zo wordt de afvalstoffenheffing uit het dividend gefilterd en lost het probleem zichzelf op over uw en mijn rug. Tot die tijd hoopt de gemeente, denk ik dat er niemand van de burgers intelligent genoeg is deze kwestie aanhangig te maken(IJdele hoop, dat beloof ik u) bij de daarvoor geëigende instanties.

Op deze wijze hoopt de gemeente tegen 2030 dus dubbel te kunnen cashen, zowel van u en mij door middel van de afvalstoffen heffing en van Twence middels het dan legale dividend. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bepaalde gemeenten niet meespelen en Twence willen verkopen.

Conclusie: Op dit moment casht de gemeente Hengelo dubbel op de afvalstoffenheffing via Twence, en hoopt dit een permanente situatie te maken. We noemen dat ook wel double dipping.

Wat kunnen u en ik daartegen doen?

Ten eerste bezwaar maken tegen de afvalstoffen heffing, en ten tweede bij afwijzing van het bezwaar de nationale ombudsman inschakelen. en als niets helpt kan een gang naar de rechter uitkomst bieden. Ik ga deze stappen doorlopen en voorbeeld brieven voor het maken van bezwaar worden hier binnenkort beschikbaar gesteld.

Houdt u dus deze website en/of Facebook pagina in de gaten!
Ik zou het tevens heel erg waarderen als u dit artikel verder deelt, zodat iedere inwoner van Hengelo zich bewust wordt van hoe de gemeente haar inwoners willens en wetens al jaren systematisch illegaal belast. Als we niets doen gaat het van kwaad tot erger. Tijd dat de wal het schip keert!

Share.

About Author

Comments are closed.

Open

Online Chat

Close